top of page

Wijkkerkenraad

Wijkkerkenraad

Alle ambtsdragers uit een gemeente vormen samen de kerkenraad: de predikant, de ouderlingen (incl. de ouderlingen-kerkrentmeester) en de diakenen. De kerkenraad geeft leiding aan het leven en werken van de gemeente. 

Het kerkelijke karakter van ambtelijke vergadering komt in de kerkorde in ordinantie 4-1 als volgt naar voren: De ambtelijke vergaderingen, waaraan de leiding in de kerk is toevertrouwd, verrichten hun werk luisterend naar de Heilige Schrift en in onderlinge saamhorigheid. 

Kort en krachtig: geestelijk leidinggeven is in essentie samen - luisterend naar Gods Woord - het werk doen. Dit komt niet in de plaats van andere aspecten van leidinggeven en besturen, maar voegt er iets aan toe.

Besluiten van de kerkenraad worden voorbereid door het moderamen. Dit is het dagelijks bestuur van onze wijkgemeente . Het moderamen bestaat op dit moment uit de predikant, de voorzitter van de kerkenraad, de scriba en een diaken. Het moderamen vergadert maandelijks. De scriba is het eerste aanspreekpunt.

De kerkenraad stelt op basis van het beleidsplan jaarlijks een werkplan op en evalueert dit plan. Zij bespreekt dit met de wijkgemeente op een gemeenteavond. Na elke kerkenraadsvergadering wordt de wijkgemeente via de weekbrief en/of 'Om de Kerk' geïnformeerd over de openbare relevante agendapunten.

 

Kerkenraad wijkgemeente Johannes

Predikant: ds. W.J. Dekker

Ouderlingen: J.J.. Blonk (voorzitter), G. Budding, J.G. Dijkstra (scriba), F. van Holten en L. van Prooijen

Ouderling-kerkrentmeester: R. Uyleman

Diakenen: E. Albers, H. van Lingen en S. Schot

 

Een aantal gemeenteleden ondersteunen buiten het ambt de predikant, de pastorale ouderlingen, de ouderling-kerkrentmeester en de diakenen. Zij hebben net als de leden van de wijkkerkenraad geheimhoudingsplicht bij de activiteiten die zij uitvoeren.

 

In het diaconaat biedt Monique van Dam als diaconaal rentmeester ondersteuning. Vanuit wijkgemeente Johannes hebben Hanno van Zetten en Teunis van de Pol als kerkrentmeester zitting iin het College van Kerkrentmeesters van de  Protestantse Gemeente te Wageningen en .

 

Pastoraat

Het pastoraat behoort tot de wezenlijke elementen van het gemeente-zijn. Onder pastoraat verstaan we de zorg voor elkaar in het bijzonder gericht op de relatie met God in verschillende omstandigheden. U kunt hierbij denken aan allerlei vormen van bezoekwerk, waarin we samen naar Hem gaan, die de grote Pastor is, de Here Jezus Christus. We denken dan aan het bezoeken van zieken, ouderen en mensen in crisissituaties, maar ook aan bezoeken rond jubilea en geboorten en het huisbezoek, dat door de predikant, ouderlingen of medewerkers van het pastorale team wordt gebracht.

In het pastoraat werken de volgende bezoekbroeders en -zuster mee: Ary Gunter, Bart van Geffen, Dick van Meijeren, Frits van der Klis, Jaap Bakker, Jantine van Schaik-van Engelenhoven en Wim van Engelenhoven,  Samen met de predikant en de pastorale ouderlingen vormen zij het pastorale team van onze wijkgemeente.

 

Bezoek gewenst? Geef het door!

Er zijn heel wat situaties waarin pastoraal bezoek nodig of gewenst is. U kunt dan altijd contact met ons opnemen.

 

Contact

De scriba J.G. Dijkstra is is te bereiken via scriba.johannes@gmail.com of telefonisch 0317-415395

Predikant ds. W.J. Dekker, wj-dekker@kpnmail.nl of telefonisch 0317-785302

bottom of page