top of page
Holding Hands_edited.jpg

ANBI-informatie diaconie

De diaconie van de Protestantse Gemeente te Wageningen

Samenstelling van het College van Diakenen

Het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Wageningen bestaat uit vertegenwoordigers van de wijkraden van diakenen van de wijkgemeentes Lukas en Johannes. Alle vermogensrechtelijke bevoegdheden (zaken m.b.t. diaconale geldstromen) liggen bij het College van Diakenen en/of het daaruit verkozen dagelijks bestuur. Dit dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en een lid dat als plaatsvervanger kan optreden. Daarnaast is een aantal diakenen afgevaardigd in de ondersteuningscommissie voor het behandelen van hulpaanvragen voor leden van de twee wijkgemeentes van de Protestantse Gemeente.

 

Samenstelling dagelijks bestuur van het College van Diakenen

Otto Hospes (voorzitter)

Henk van Lingen (secretaris)

Rinse Jan Boersma (penningmeester)

Monique van Dam-Uyleman (lid)

Contactgegevens diaconie:

Markt 17 6701 CX Wageningen
e-mail: diakonie.secretariaat@gmail.com

 

Doelstelling en Visie van de diaconie

Omzien naar elkaar, delen in wat je hebt, dat is de basis van diaconaat, in Bijbelse taal wordt dat ‘barmhartigheid’ genoemd. Omzien naar elkaar is een zaak van de gehele gemeente en staat centraal in ons diaconaal handelen. Dat wil zeggen dat wij als leden van de gemeente van Jezus Christus en als diaken in het bijzonder geroepen zijn om oog en oor te hebben voor (groepen van) mensen, die in de knel zijn geraakt en voor omstandigheden in de samenleving, die dit veroorzaken. We proberen om samen met deze mensen als bondgenoten te zoeken naar oplossingen voor deze knelsituaties.

Ons diaconale handelen wordt geïnspireerd vanuit het leven van Jezus Christus met de Bijbel als grondslag. Diaconale arbeid mogen we verrichten in navolging van Jezus Christus, die ons liet zien wat het betekent om oog en oor te hebben voor elkaar en te leven vanuit liefde.

Beleidsplan

Lees het beleidsplan van de gezamenlijke diaconieën voor de jaren 2021 - 2025


Verslag van activiteiten

U kunt in het jaarverslag lezen wat de diaconieën in het jaar 2022 hebben gedaan. 
Lees het jaarverslag 2022

 

Financiële zaken

De bestedingen voor het jaar 2024 zijn  in de begroting 2024 opgenomen. 
Bekijk de begroting 2024

 

RSIN nummer: 824125575

Het KvK-nummer van de Diaconie is: 7640320

Resultaten Overzicht voor ANBI Publicatie/Jaarrekening 2022

bottom of page