top of page

Vieringen van de Gemeente Lukas rond de PasenDe viering van het Paasfeest vanaf Witte Donderdag tot Paasmorgen vormt, ook al zijn er meerdere viermomenten, één geheel. Het gaat om het hele gebeuren van het Paasfeest, dat een boog van drie dagen vormt, door lijden en doortocht heen naar de ochtend van de Verrijzenis.

Aan het begin van de viering op Witte Donderdag klinken dan ook de openingswoorden, terwijl de zegen die aan het einde wordt meegegeven, uitgesproken wordt in de Paasnacht.


De DONDERDAGAVOND is het begin van de drie dagen. Wij gedenken dan hoe Jezus met

zijn leerlingen de Pesachmaaltijd at; met die maaltijd wijst Jezus erop, dat zijn kruisweg een paasweg is, Hij wijst op de geschiedenis van Israël dat uit Egypte trok. Zo ook zijn wij samen

op weg; en onderweg zullen wij ‘elkaar de voeten wassen’, zoals Johannes vertelt.


Op GOEDE VRIJDAG lezen we het lijdensevangelie naar Johannes, doen we voorbede voor

kerk en wereld en markeren we op verschillende manier het lijden van de Messias. Bij de

kruismeditatie mag u naar voren komen en een bloem aan de voet van het kruis leggen, als symbool van dankbaarheid (de bloem(en) kunt u zelf meenemen, maar er zijn er ook in

de kerk aanwezig). Tenslotte klinkt het verhaal van zijn begrafenis, op die manier gedenkend

dat Hij ‘gekruisigd, gestorven en begraven’ is. Daarna worden de bloemen neergelegd bij het

Joodse monument aan de Walstraat: juist op Goede Vrijdag zijn in het verleden talloze

Joodse mensen gedood; deze bloemen zijn een teken van gedachtenis en hoop.


In de PAASDAGERAADSDIENST vieren we, bij het licht van de paaskaars, dat wij met Chris-

tus zijn overgegaan van de dood naar het leven. We lezen enkele centrale verhalen uit de

Schriften; daarin klinken Oude en NieuweTestament samen op één en dezelfde grond-

toon: JHWH redt – de betekenis van de naam ‘Jezus’-, Hij redt door het water van de dood

heen. Vervolgens gedenken wij onze doop, waarbij we de nieuwe paaskaars in het doop-

water dompelen. Dat betekent dat al het doopwater, dat over de hoofden van kinderen

en volwassenen zal stromen, hen door de Geest verbindt met de opgestane Christus,

waarvan immers de brandende paaskaars het symbool is.

We vieren in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen: in de Kyrielitanie klin-

ken vele namen van wie ons zijn voorgegaan. En we horen hoe de Heer waarlijk is opge-

staan. Hij leeft! Deze viering is het hart én de bron van elke vorm van eredienst, zoals het

sterven en de verrijzenis van Jezus het hart én de bron van ons geloof zijn. We zullen veel le-

zen, bidden en zingen – met aandacht. Want het is goed om dicht bij God te zijn.

In de PAASMORGENDIENST vieren we, bij het licht van de nieuwe paaskaars, hoe het paasverhaal landt in de gemeente en bij de mensen. We richten ons op de ontmoeting van Maria van Magdala met de Levende en daarmee op de ontmoeting met de gemeente.

Hoe mogen we daar ook in deze tijd hoop en vreugde uit putten en ons richten op een toekomst door de Levende gegeven en door ons ontvangen. Tijdens deze dienst ronden we het project van de kinderen die Petrus zijn gevolgd af. Samen met het Johanneskoor zingen we onder andere liederen van Huub Oosterhuis, maar ook van bijvoorbeeld John Rutter.


We wensen u een gezegend Paasfeest!


Witte Donderdag: Grote Kerk, 18.45 uur

Goede Vrijdag: Bevrijdingskerk, 19.30 uur

Paasdageraad: Grote Kerk, 6.30 uur

Paasmorgen: Bevrijdingskerk 10.00 uur


Commentaires


bottom of page