top of page

Praktische zaken rondom de eredienst

Auto-ophaaldienst
Mensen die wegens ouderdom of handicap niet in staat zijn om op eigen gelegenheid naar de kerk te gaan kunnen worden opgehaald. Deze mogelijkheid geldt voor de morgendiensten.
Neemt u hiervoor contact op met Hans Blonk of Herman van Mersbergen

Bloemen
Elke zondagmorgen staat er een boeket bloemen voor in de kerk. Met een bezoekje, na afloop van de dienst, brengen gemeenteleden persoonlijk de bloemen als teken van medeleven en ter bemoediging naar zieken thuis of in het ziekenhuis. Ook bij jubilea gaat de felicitatie gepaard met een boeket bloemen. De contactpersoon is dhr. A. Gunter.

Kinderoppas
Tijdens de morgendienst is er kinderoppas voor kinderen tot ongeveer vier jaar. Alle baby’s, peuters en kleine kleuters zijn van harte welkom! De kinderoppas wordt door enthousiaste gemeenteleden gedraaid. Contactpersoon: Henrieke Mekking

Kindervertelling
Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 van de basisschool is er elke week een kindervertelling tijdens de dienst. Om de week zijn hier ook kinderen van groep 5 t/m 8 van harte welkom. De kinderen mogen eerst nog even mee naar de kerk en na het kindermoment is er gelegenheid om mee te gaan met iemand van de leiding. Tijdens de kindervertelling wordt er een verhaal uit de Bijbel verteld en een werkje gemaakt. De kinderen komen voor het einde van de dienst weer terug in de kerk. Bij de kindervertelling wordt er gebruik gemaakt van de methode ‘Vertel het maar’. Met deze methode streven we ernaar om een vaste lijn door het jaar heen te creëren.  Contactpersoon: Henrieke Mekking

Viering Heilig Avondmaal
Wij vieren op een viertal zondagen en op Witte Donderdag het Heilig Avondmaal. In de zondagse avonddienst is er de dankzegging en voortzetting van het Heilig Avondmaal.

Op woensdagavond, voorafgaande aan de viering van het Heilig Avondmaal, komen wij bijeen om ons nader voor te bereiden op de tafel des Heeren. Dat willen wij doen vanuit Gods Woord en in onderling gesprek. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Kijkt u ter voorbereiding ook eens hier.

In de avonddienst mogen wij Heilig Avondmaal voortzetten en dan de Heere danken voor hetgeen Hij ons gegeven heeft en ons richten op het leven van de dankbaarheid. Op de zondag voorafgaande aan de zondag waarop het Heilig Avondmaal wordt gevierd, bereiden wij ons op de viering voor. Wij lezen dan het eerste gedeelte van het Avondmaalsformulier. 

Kerkelijke inzegening van het huwelijk
Zij, die hun huwelijk kerkelijk willen laten inzegenen worden verzocht dit zo vroeg mogelijk met de wijkpredikant te overleggen. In de eerst volgende wijkkerkenraadsvergadering wordt dit verzoek aan de vergadering voorgelegd. De wijkkerkenraad hanteert hierbij hetgeen in haar beleidsplan is vastgelegd. In een pastoraal gesprek zal door de predikant de inhoud van het huwelijk nader worden doorgesproken.

Bediening Heilige Doop
Ouders die hun kinderen ten doop wensen te houden, dienen dit aan de wijkpredikant mee te delen. Er zal dan een doopgesprek met beide ouders plaatsvinden.
 
Begrafenis
Rondom het overlijden van een geliefde komt er heel veel op u af. Als u prijs stelt op een bezoek van de predikant kunt u altijd met hem contact opnemen. Tijdens dit bezoek kunnen ook afspraken gemaakt worden m.b.t. de begrafenis.

Welkomstcommissie
De welkomstcommissie heeft als doel de kerkgangers in de eredienst welkom te heten. De commissieleden delen de weekbrief uit en wijzen gasten op de aanwezigheid van psalmboekjes, kinderoppas etc. Tevens zijn zij aanspreekpunt voor gasten en mensen die sinds korte tijd onze gemeente bezoeken. Uiteraard komt hiermee uw/jouw/onze taak als gemeentelid niet te vervallen! Probeer onbekende mensen vrijmoedig aan te spreken of nodig hen uit op de koffie, zodat zij mogen ervaren welkom te zijn in het huis van God. God wil u/jou/ons hierbij gebruiken!

De commissie heeft een kerngroep. Deze kerngroep maakt het rooster voor de welkomstleden en onderhoudt de contacten tussen de kerkenraad en de commissieleden. Daarnaast verzorgt de welkomstcommissie het koffieschenken na de dienst en zorgt zij voor de verspreiding van liturgieën aan de kerktelefoonluisteraars.
Spreekt het werk van de welkomstcommissie u/jou aan, er is altijd ruimte om mee te doen!

Contactpersonen: Marieke Mulder, Tonny van Prooijen, Bobo Freeke

bottom of page